Afbeelding: 20220802_100642

Planoverleg

Het Planoverleg Cultuurhistorie Gelderland geeft alle relevante partijen bij planvorming en planontwikkeling in cultuurhistorie de mogelijkheid voor overleg, afstemming en uitwisseling. Het planoverleg biedt gemeenten en initiatiefnemers de gelegenheid om in een vroegtijdig stadium met adviseurs te overleggen over voornemens met betrekking tot rijksmonumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Het gaan om objectgerichte en gebiedsgerichte plannen, maar ook om algemene beleidslijnen.

In het planoverleg ontmoeten de partijen uit het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland elkaar iedere twee weken. De te bespreken plannen worden door gemeenten geagendeerd of ter afstemming door de adviseurs op de agenda gezet. Van het overleg wordt een verslag opgesteld in de vorm van een preadvies. Een plan aanmelden voor het planoverleg kan door te mailen naar Sara van Loon (s.vanLoon@geldersgenootschap.nl).