OMGEVINGSWIJS!

Het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit is een van de twee maatschappelijke doelen  van de Omgevingswet. In de praktijk ligt de focus bij de implementatie veelal op participatie, vermindering van regels en het scheppen van ruimte voor initiatieven. Belangrijke  zaken. Maar er is meer. Het draait straks ook om omgevingskwaliteit. Elke gemeente is onder de Omgevingswet verantwoordelijk voor het beschermen en ontwikkelen van omgevingskwaliteit.  In samenspraak met de samenleving. Omgevingskwaliteit verdient een aparte of integrale plek en prioriteit bij de implementatie.

Met deze infobladen wil het Gelders Genootschap gemeenten en geïnteresseerden informeren maar vooral inspireren over de mogelijkheden van kwaliteitsdenken bij de implementatie van de wet. Infobladen spelen in op de snel ontwikkelende inzichten en ervaringen rondom omgevingskwaliteit. Het gaat daarbij om wetenswaardigheden, verdiepingsslagen en ook om gegroeide inzichten en best practices op het terrein van omgevingskwaliteit. Daarbij worden ook de resultaten meegenomen van onze Ronde Tafelgesprekken over enkele kernthema’s  van de omgevingswet. Tezamen vormen deze infobladen een samenhangende reeks die kan helpen bij het kwalitatief inrichten van omgevingsvisies, omgevingsplannen en werkprocessen .