Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet vraagt om permanente kwaliteitsborging. Hoe doe je dat? Wij helpen gemeenten en initiatiefnemers zich hier goed op voor te bereiden.

Steeds meer gemeenten starten met de implementatie van de Omgevingswet die 1 januari 2024 van kracht wordt. Er komt meer ruimte voor initiatiefnemers, het vergunningstelsel wordt vereenvoudigd en de werkwijze van kwaliteitsadvisering verandert. De initiatiefnemer draagt straks zelf zorg voor een goede kwaliteit. Tegelijkertijd is de gemeente samen met initiatiefnemers en professionals straks verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de leefomgeving.

Wij ondersteunen gemeenten bij de implementatie specifiek gericht op de kwaliteitsborging. Hoe veranker je omgevingskwaliteit in de nieuwe instrumenten, zoals een omgevingsvisie en een omgevingsplan en hoe doe je dit vooral op inspirerende en integrale wijze? Welke nieuwe rollen en processen brengt dit met zich mee en hoe passen die bij een faciliterende of regisserende overheid? En hoe zorgen we ervoor dat de gemeentelijke adviescommissie optimaal gaat functioneren, of zelfs in staat is op maatschappelijke meerwaarde te adviseren?

Wij organiseren voorlichtingsbijeenkomsten, een Omgevingswetspel en rondetafelgesprekken over specifieke Omgevingswetthema's als cultureel erfgoed, kernkwaliteiten en gezondheid. Zo dragen wij samen met gemeenten, inwoners, omgevingsdiensten en overige partners bij aan goede uitgangspunten voor de toekomstige omgevingskwaliteit.

Publicaties