Stedenbouw en planologie

Wij werken vanuit onze passie voor ons vakgebied aan stedenbouwkundige visies. Dat doen wij samen met betrokken gemeenten, opdrachtgevers, bewoners en ondernemers. Wij hechten waarde aan de ruimtelijke kwaliteit van het ons omringende gebied.

Wanneer de gemeente in een gebied veel verschillende initiatieven verwacht of wanneer de gemeente een gebiedsontwikkeling op gang wil brengen, is een stedenbouwkundige visie gewenst. Wij ondersteunen gemeenten daarbij en brengen onze specifieke vakkennis ten aanzien van cultuurhistorie, landschap en stedenbouw en onze grondige gebiedskennis over Gelderland en Noord- Limburg in.

Wij brengen ook regelmatig stedenbouwkundige adviezen uit over nieuwe initiatieven, die niet passen in het vigerende bestemmingsplan. Bij nieuwe initiatieven moeten verschillende belangen zorgvuldig worden gewogen. Veel gemeenten kiezen voor een vorm van integrale adviesvorming. Onze stedenbouwkundige adviseurs zijn daarbij vaak lid van zogenaamde regiekamers met ambtelijke specialisten, die gezamenlijk advies uitbrengen aan het college van B&W. Wij begeleiden gemeenten bij het formuleren van de uitgangspunten vanuit landschap/stedenbouw, bij het opstellen van een omgevingsvisie, het opstellen van een omgevingsplan en het afgeven van een omgevingsvergunning.