Infrastructuur

Bij een goed routeontwerp staat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving altijd voorop. Door in het ontwerp regiospecifieke kenmerken op te nemen wordt de regionale identiteit van het gebied versterkt.

De aanleg of reconstructie van wegen, snelfietspaden, waterwerken en spoorlijnen is enerzijds van grote waarde voor de bereikbaarheid, anderzijds spelen belangen zoals leefbaarheid en gezondheid van omwonenden en de impact op natuur en milieu een belangrijke rol.

Wij vinden dat het architectonisch ontwerp van civiele kunstwerken zoals bruggen, tunnels en sluizen altijd in samenhang met het ontwerp van de omgeving moet worden gemaakt. Vanuit die focus ondersteunen wij onder meer gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Wij hebben veel ervaring met de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van grote civieltechnische projecten. Onze focus is hierbij altijd de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

Wij helpen bij het formuleren van kwaliteitsambities en ontwerpopgaven, het ontwerpen van inpassingsplannen en het begeleiden en beoordelen van de uitwerking in concrete bouwplannen en inrichtingsplannen.