Haalbaarheidsstudies

Niet altijd ligt er een pasklaar antwoord klaar. Herbestemming van een pand is vaak een proces van kleine stapjes. Wij ondersteunen eigenaren en initiatiefnemers daarbij.

Op voorhand is niet altijd duidelijk op welke wijze een pand kan worden herbestemd. Wij voeren haalbaarheidsonderzoeken uit naar de herbestemmings- en nevenbestemmingsmogelijkheden van allerlei soorten objecten. Deze onderzoeken geven  een compleet beeld van de kansen, beperkingen, kosten, rendementen en risico’s van herbestemming. Naast het feit dat de studie voor kennis en inzicht zorgt en daardoor bijdraagt aan (de discussie over) de toekomst van een locatie, wordt het ook gebruikt om de reële waarde van het pand te kunnen bepalen, om inspiratie aan toekomstige investeerders of gebruikers te bieden, om draagvlak onder omwonenden te creëren en om samenwerking te stimuleren.

Voor deze onderzoeken kan gebruik gemaakt worden van de ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’, een rijkssubsidieregeling die het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor 70% meefinanciert. Daardoor hoeft de eigenaar nog maar 30% van het onderzoek mee te financieren. De objecten hoeven niet per se een monumentale status te hebben, maar moeten wel door de gemeente worden gewaardeerd als cultuurhistorisch waardevol object.

Voorbeelden