Functieverandering

Hoe houden we het agrarisch landschap mooi? Zorgvuldigheid, stimulans en waardering voor het bestaande zijn voor onze ervenconsulent uitgangspunten. Wij begeleiden initiatiefnemers en gemeenten bij plannen voor functieverandering van het erf.

Steeds meer boeren stoppen met hun agrarische bedrijfsvoering. Stallen komen leeg te staan en het wordt stil op het erf. Eigenaren zoeken nieuwe functies om het erf weer waarde te geven. Veel gemeenten hebben hiervoor een regeling getroffen, in Gelderland is deze regeling bekend onder de naam ‘Functieverandering’. Gemeenten spreken ook wel van de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’, ‘Rood voor Rood’ of ‘Vrijkomende agrarische bebouwing’.

Voor een tegenprestatie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en landschap kan de agrarische functie worden omgezet naar wonen of kan een deel van de stallen worden hergebruikt voor bijvoorbeeld recreatie, zorg of kantoor. Samen met onze ervenconsulent bekijkt u aan de keukentafel welke kwaliteiten al aanwezig zijn en hoe de transformatie kan bijdragen aan de kwaliteiten van het erf en omgeving. Bijvoorbeeld door passende architectuur zoals een schuurwoning, compositie van de gebouwen op het erf en aanplant van streekeigen erfbeplanting. Dit wordt vastgelegd in een erfontwikkelingsplan of erfinrichtingsplan. Uitgangspunt is een plan waar zowel initiatiefnemer als gemeente zich in kunnen vinden.