Kernkwaliteiten Nationaal Landschap De Graafschap

Waardevol landschap
Het noordelijke deel van de gemeente Bronckhorst maakt deel uit van Nationaal Landschap De Graafschap. Een van rijkswege aangewezen kleinschalig waardevol landschap van oeverwallen langs de IJssel, veel historie en een mozaïek van landgoederen en oude ontginningen. Ruimtelijke ontwikkelingen in het nationaal landschap zijn mogelijk mits de kernkwaliteiten worden behouden en versterkt. Het ‘Ja, mits-principe’. De provincie Gelderland heeft deze kernkwaliteiten vastgelegd in de Omgevingsverordening Gelderland.

Kansen voor landschap en initiatiefnemers
Ook de gemeente Bronckhorst wil dit bijzondere landschap behouden en ontwikkelen en ziet hierbij een belangrijke rol voor de bewoners, initiatiefnemers en gebruikers van het gebied. De gemeente heeft daarom Gelders Genootschap gevraagd de kernkwaliteiten verder te concretiseren en een werkwijze op te stellen. Dit hebben we gedaan in samenwerking met de betrokken bewoners, organisaties en de gemeente.

De reeds op hoofdlijn vastgelegde kernkwaliteiten vormden het vertrekpunt. Voor de input van en afstemming met het gebied is een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het gebied ingesteld. Op basis van het landschapsontwikkelingsplan en de input vanuit de klankbordgroep zijn de kernkwaliteiten verder door ons geconcretiseerd naar de kernkwaliteitenkaart en vertaalt in ambities en bouwstenen voor het landschap. Zo geeft het kader aan hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kernkwaliteiten van het landschap. De kernkwaliteiten bieden zo kansen voor de initiatiefnemer en de omgeving.

Kwaliteit maak je samen
Belangrijk is het proces. Kwaliteit maak je samen. Het stappenplan en het kader zelf geven de initiatiefnemer houvast bij de planvorming en de afweging zodat vooraf duidelijk is wat de ambities zijn voor het landschap en hoe de initiatiefnemer met een ruimtelijke ontwikkeling kan bijdragen aan de  kwaliteiten van het nationaal landschap.

170419_kernkwaliteiten Graafschap-01
A1 terp erf Wissink  nabij Vierakker (2)
B2 fauna (3)