Afbeelding: polsemolen-ulft

Herbestemmingssubsidie 2020 verleend!

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft in 2020 ruim 2,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de herbestemming van monumenten. Dit gebeurt in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.
Aanvragers konden tot en met 30 november 2020 een subsidieaanvraag indienen. Na beoordeling door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn alle toekenningen voor de onderzoeken verzonden. De meeste aanvragen betroffen onderzoeken voor kerken, boerderijen en de categorie kastelen, landhuizen en buitenplaatsen.
Nieuw in deze aanvragencyclus is dat er ook voor de verduurzaming van monumenten aanvragen subsidie aangevraagd kon worden.
Van het totale bedrag is 1,7 miljoen euro bestemd voor onderzoeken naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarden en voor het uitvoeren van verduurzamingsonderzoeken in aanvulling op een haalbaarheidsonderzoek is in 2020 500.000,- euro beschikbaar gesteld.

Het Gelders Genootschap heeft 6 aanvragen ingediend en wel voor 2 kerken, een boerderij, een veevoederbedrijf, een molenromp en een theekoepel. 
Bij de boerderij wordt een quickscan van de verduurzamingsmogelijkheden (niveau 1 – quickscan volgens de URL van het ERM) uitgevoerd en bij één van de kerken een uitgebreider verduurzamingsonderzoek (niveau 2 – haalbaarheidsonderzoek volgens de URL van het ERM).
De ervaring die het Genootschap heeft opgedaan bij eerdere energiescans van monumenten en monumentale complexen kan hier effectief worden ingezet.
Bij alle onderzoeken wordt eerst een interne waardenstelling van het monument opgesteld op basis waarvan een dynamische waardenstelling en een verduurzamingsonderzoek worden uitgevoerd.
In deze onderzoeken worden dus cultuurhistorische en bouwkundige, ruimtelijke en planologische aspecten gecombineerd met  een marktverkenning en verduurzaming ten behoeve van vlekkenplannen voor een haalbaar toekomstig gebruik van deze monumenten.

Alle aanvragen ingediend door het Genootschap zijn toegekend en er wordt op korte termijn gestart met de uitvoering van deze haalbaarheidsonderzoeken.