Afbeelding: Theekoepel Winterswijk

Haalbaarheidsstudies

Niet altijd ligt er een pasklaar antwoord klaar. Herbestemming van een pand is vaak een proces van kleine stapjes. Wij ondersteunen eigenaren en initiatiefnemers daarbij.

Op voorhand is niet altijd duidelijk op welke wijze een pand kan worden herbestemd. Wij voeren haalbaarheidsonderzoeken uit naar de herbestemmings- en nevenbestemmingsmogelijkheden van allerlei soorten objecten. Deze onderzoeken geven  een compleet beeld van de kansen, beperkingen, kosten, rendementen en risico’s van herbestemming. Naast het feit dat de studie voor kennis en inzicht zorgt en daardoor bijdraagt aan (de discussie over) de toekomst van een locatie, wordt het ook gebruikt om de reële waarde van het pand te kunnen bepalen, om inspiratie aan toekomstige investeerders of gebruikers te bieden, om draagvlak onder omwonenden te creëren en om samenwerking te stimuleren.

Voor deze onderzoeken kan gebruik gemaakt worden van de ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’, een rijkssubsidieregeling die het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor 70% meefinanciert. Daardoor hoeft de eigenaar nog maar 30% van het onderzoek mee te financieren. De objecten hoeven niet per se een monumentale status te hebben, maar moeten wel door de gemeente worden gewaardeerd als cultuurhistorisch waardevol object.

 • Woonhuis Aalten

  Voor een woonhuis in Aalten, dat al een tijdje leeg staat, zijn de mogelijkheden onderzocht voor herbestemming en verduurzaming. Verschillende scenario’s zijn uitgewerkt waarbij voor het pand een combinatie van winkelruimte en wonen zijn onderzocht. Hierbij heeft ook de ruimte onder de kap een functie gekregen.

  Lees meer
 • Een toekomst voor een Monumentale Theekoepel

  Voor de theekoepel met bijbehorende landschapstuin aan de Meekertweg in Winterwijk is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De theekoepel en de tuin zijn in 1920 gebouwd c.q. aangelegd in opdracht van de Winterwijkse textielondernemer J.F. Overweg, directeur bij de Tricotfabriek. In het haalbaarheidsonderzoek zijn de gebruiksmogelijkheden van de t...

  Lees meer
 • Bio Vakantieoord Arnhem

  Het Bio vakantieoord in Arnhem is een gebouwencomplex van de architect J.J.P. Oud. Voor het hoofdgebouw en het ketelhuis is onderzocht op welke wijze de rendabiliteit kan worden verbeterd en wat de mogelijkheden voor verduurzaming zijn. Onderzochte toekomstige nevenfuncties zijn logeerkamers voor vakantie of tijdelijke logeerfunctie voor (meervoudi...

  Lees meer
 • Antoniuskerk Rekken

  Bij de Antoniuskerk in Rekken is het haalbaarheidsonderzoek gericht op herbestemming en verduurzaming. De mogelijkheden voor een multifunctionele, maatschappelijke en culturele ontmoetingsplek zijn hier onderzocht. Verschillende scenario’s zijn uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een vergader-/cursusruimte.

  Lees meer