Afbeelding: Deelnemers namen een kijkje op landgoed ’t Medler met toelichting van Eelco Schurer en Louis Lansink.

Expeditie Mooi Gelderland

Foto: Deelnemers namen een kijkje op landgoed ’t Medler met toelichting van Eelco Schurer en Louis Lansink. 

Kijken in het veld
De fietstocht in de ochtend voerde via kasteel Vorden en Wientjesvoort naar het landgoed ’t Medler. Allen gelegen aan de Baakse Beek. Hier worden maatregelen genomen omdat het gebied verdroogt door klimaatveranderingen en de inrichting van het gebied dat vooral gericht was op waterafvoer. De verdroging heeft gevolgen voor de landbouw maar ook voor natuur en erfgoed zoals voor monumentale bomenlanen en fundering van monumenten. De maatregelen zijn gebaseerd op een grondige watersysteemanalyse en cultuurhistorisch onderzoek. Op ’t Medler is door herschikking van de gronden en verlaging van het maaiveld ruimte gemaakt voor een oude beekloop en het vasthouden van gebiedseigen water. De zorgvuldige vormgeving van de kunstwerken zorgt ervoor dat de nieuwe inrichting straks vanzelfsprekend onderdeel wordt van de ruimtelijke kwaliteit van het historische landgoed. 

Start middagdeel met gedeputeerde Dirk Vreugdenhil
‘Ruimtelijke ordening gaat vaak over vergezichten en grote opgaven maar hier zie je het in de praktijk dat het kan. Dit project is een positief voorbeeld.’’ 
Aldus de gedeputeerde Dirk Vreugdenhil bij de start van de middag. Hij onderschrijft het signaal van de jury van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2022. De jury kende dit project de eerste prijs toe vanwege het belang van de aanpak van klimaatadaptatie met ruimtelijke kwaliteit en als voorbeeld van hoe water leidend is voor ruimtelijke opgaven. 

Na een toelichting op het project van programmamanager Astrid Stokman van het waterschap Rijn en IJssel gingen de deelnemers, bestaande uit mensen van gemeenten, landgoederen, provincie, waterschappen en andere gebiedsorganisaties met ‘met de doeners aan tafel’. In deze werksessies ging men na een korte toelichting in gesprek aan hand van stellingen. 

Werksessies, met de doeners aan tafel
In de werksessie Beleid en Regelgeving vertelden Astrid Stokman en Louisa Remesal over de soms tegenstrijdige regelgeving en deden de oproep voor meer vertrouwen tussen overheden onderling. Bij de werksessie Landbouw en Landgebruik gaven Pascal Thijsen en Eric Kleissen een toelichting op hun werk. Als omgevingsmanager en agrarisch adviseur helpen ze agrariërs bij het maken van keuzes door inzicht te geven in cijfers en door goed te luisteren. 

De werksessie Water- en Bodemsturend van Wilco Klutman en Louis Lansink kon op grote belangstelling rekenen. Hier werd benadrukt dat goed geohydrologisch onderzoek vooraf essentieel is. Het gaat om onderzoek naar de bodem, het oorspronkelijke landschap en watersysteem zodat gewerkt kan worden aan robuuste en klimaatbestendige oplossingen. Het gaat niet om de technische ingrepen maar om een systeemverandering. 

Tijdens de werksessie Erfgoed en Cultuurhistorie gingen Leonieke Heldens en Paul Thissen met de aanwezigen in gesprek over het belang van cultuurhistorie en historisch onderzoek. De landgoederen liggen op logische plekken in het landschap. Ze zijn gekoppeld aan het water en de ondergrond maar zijn in de huidige tijd die verbinding soms kwijt geraakt met verdroging tot gevolg. Het is daarom belangrijk cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit vanaf het begin mee te nemen in het ontwerp en het zoeken naar oplossingen. Vanuit het wensbeeld is het belangrijk om samen met eigenaren en grondgebruikers in het veld te kijken naar passende oplossingen. 

Werksessie landbouw en landgebruik

Expeditie Mooi Gelderland
Wat kunnen we leren van succesvolle projecten in onze provincie? We hebben veel ambities in Gelderland. Zoals woningen bouwen, de energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Als we dat allemaal doen, moet onze provincie bijna 2 keer zo groot zijn. We moeten dus kiezen en slim combineren. Dat doen we samen met anderen. Expeditie Mooi Gelderland is het vervolg op de Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit 2022 van de provincie Gelderland. Gelders Genootschap is curator van deze prijs. Samen met de provincie delen we verhalen en ervaringen van genomineerde en prijswinnende projecten uit deze én eerdere edities van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. In 2023 worden diverse werkbezoeken, bijeenkomsten en excursies georganiseerd waar we het gesprek voeren over ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. 

fietsen Expeditie Mooi Gelderland
Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil en dagvoorzitter Elyze Storms-Smeets
Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil en dagvoorzitter Elyze Storms-Smeets