Afbeelding: Folders

Beschermde gezichten Bronckhorst: typering waarden en inspiratiefolders

In de gemeente Bronckhorst liggen drie van rijkswege beschermde gezichten: het stadsgezicht Bronkhorst (aangewezen in 1971) en de dorpsgezichten Hummelo en Laag-Keppel (aangewezen in 1993). In opdracht van de gemeente heeft het Gelders Genootschap voor elk van de drie gezichten een nadere typering van de cultuurhistorische waarden opgesteld.

Met name voor het stadje Bronkhorst was dit wenselijk omdat in de zeer summiere  toelichting op de aanwijzing de waardevolle karakteristieken slechts op hoofdlijnen zijn beschreven. Die van Hummelo en Laag-Keppel zijn weliswaar uitgebreider, maar zeer beschrijvend van aard en niet op alle onderdelen voldoende concreet.
Hierdoor boden de toelichtingen onvoldoende aanknopingspunten om één op één te kunnen dienen als onderlegger bij de vertaling naar het ruimtelijk beleid in het algemeen en het bestemmingsplan in het bijzonder. Ook vanuit de Commissie Welstand-Monumenten was de wens geuit om te beschikken over meer concrete toetsingskaders.

Beleid

Voor elk van de drie gezichten is tevens gecheckt in hoeverre het bestaande beleid voorziet in de borging van de waardevolle karakteristieken als aangegeven in de nieuw opgestelde typeringen.
De algemene conclusie luidde dat de gemeente Bronckhorst met de beide bestemmingsplannen en welstandsnota het beleid voor de beschermde gezichten redelijk op orde heeft, hoewel op onderdelen aanvullingen mogelijk bleken.
Wel adviseerden we om flankerend beleid op te stellen: een aanvullende handreiking waarin juist ook de minder harde - en moeilijk met regelgeving te borgen kwaliteiten - een plek konden krijgen.

Inspiratiefolders

In vervolg hierop hebben we samen met Daan van den Berg van studio D gezocht naar een nieuw instrument om cultuurhistorische waarden op een inspirerende manier in beeld te brengen en tevens kort toe te lichten. Dit mocht niet gepaard gaan met nieuwe, gedetailleerde regelgeving.
Uiteindelijk maakten we drie inspiratiefolders, drie handreikingen die kunnen worden gebruikt door eigenaren van grond en vastgoed, door bewoners, stedenbouwkundigen, architecten en andere opstellers van plannen binnen de drie gezichten. Maar ook door de gemeente zelf bij het maken van plannen voor bijvoorbeeld de (her)inrichting van de openbare ruimte.

Zo kunnen alle partijen samen zorgen voor (het behoud van) een interessante, fijne leefomgeving met zijn eigen identiteit en ruimtelijke kwaliteit.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in inspiratiefolders voor de beschermde gezichten in uw eigen gemeente? Neem dan contact op met Gerard Derks.

 

B04-01
C1-Dorpsstraat-licht gebogen
C5-De Gouden Leeuw