Vereniging en bestuur

Vereniging en bestuur
Gelders Genootschap is een vereniging van 55 ledengemeenten, waarvan 51 in Gelderland, 3 in Limburg en Oss in Noord-Brabant. Namens de vereniging voert het bureau van het Gelders Genootschap de dagelijkse werkzaamheden uit.
Vanaf de start in 1919 is de verenigingsgedachte altijd een katalysator geweest voor het gemeenschappelijk streven naar omgevingskwaliteit. Gemeenten onderschrijven als lid van de vereniging allemaal hetzelfde doel: het instandhouden en bevorderen van de schoonheid van stad en land. Bij deze ideële doelstelling past ook een non-profit opzet.

ALV
Via de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) hebben de leden zeggenschap over de koers en financieel beleid van het Gelders Genootschap. De ALV is altijd een goed moment om naast huishoudelijke zaken ook actief met de leden in gesprek te gaan over omgevingskwaliteit. Dat doen we door telkens een thema centraal te stellen, zoals afgelopen jaar ‘Gevormd door water'. Hierover laten we gastsprekers aan het woord, aansluitend gaan we dan met de deelnemers op pad om het thema ter plekke te bekijken. Verder informeren we de leden via het algemeen jaarverslag, de maandelijkse nieuwsbrief @Beeldspraak en speciale themanummers van Beeldspraak waarin actuele onderwerpen worden uitgediept.

 

 

Afbeelding: foto zaal

Bestuur
De ALV beslist ook over de samenstelling van het dagelijks bestuur van onze organisatie. Dit bestaat in totaal uit 6 personen: wethouders en burgemeesters van de aangesloten ledengemeenten en een bestuurlijk voorzitter.
Het bestuur vormt in samenstelling een afspiegeling van de verschillende regio’s van het Gelders Genootschap.

Bestuursleden
Voorzitter, Jan Markink, oud gedeputeerde
Vice voorzitter, Gerdo van Grootheest, burgemeester Culemborg
Patricia Hoytink - Roubos, burgemeester Overbetuwe
Anne Janssen, wethouder Wageningen, waarnemend Floor Vermeulen, burgemeester Wageningen
Ingrid Lambregts, wethouder Doetinchem
Penningmeester, Peter Messerschmidt, wethouder Apeldoorn
Martijn Pijnenburg, wethouder Harderwijk