Bron: Gemeente Zutphen

Zutphen en de omgevingswet

14 november 2017

Zutphen bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Door de wetswijziging zal er naar verwachting meer ruimte komen om in te spelen op actuele ontwikkelingen en veranderende verhoudingen in onze Zutphense omgeving. Een mooie ontwikkeling waarmee wij als gemeente meer maatwerk kunnen leveren.

Maatwerk en klantgerichtheid
Meer ruimte om vrijheid te geven aan initiatieven en ideeën in de inrichting van onze Zutphense omgeving. Het is een spannende ontwikkeling. Hoe ga je als ambtenaar en politiek om met het spanningsveld tussen het bewaken van het algemeen belang enerzijds en het bieden van ruimte voor maatwerk anderzijds? Een vraagstuk dat wij als gemeentelijke organisatie, politiek en samenleving gezamenlijk moeten verkennen. Aan de hand van pilots doen wij ervaring op met dit soort principes en de manier van werken die met de Omgevingswet worden beoogd.
       
Omgevingsplan met bewoners en ondernemers
Eén van de pilots is het opstellen van een omgevingsplan voor het landelijk gebied van Zutphen. Deze pilot wordt uitgevoerd in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Bij het opstellen van het omgevingsplan worden inwoners en ondernemers actief betrokken. Zo zijn er enquêtes uitgezet onder alle inwoners en ondernemers uit het landelijk gebied. Er is een oproep gedaan om ideeën en toekomstplannen voor het eigen perceel mee te geven en kenbaar te maken waar belemmeringen worden ervaren. Een vernieuwende manier: bij het opstellen van de beleidsregels worden inwoners en ondernemers betrokken. Met 148 reacties op ruim 400 verstuurde enquêtes was dit een enorm succes! De opgehaalde ideeën die binnen de visie en de juridische kaders passen, worden nu meegenomen in het opstellen van het concept omgevingsplan.

Naast het omgevingsplan voor het landelijk gebied starten wij in 2018 met het opstellen van een omgevingsvisie voor het stedelijk gebied. En ook op andere plekken binnen de gemeente wordt volop geëxperimenteerd met het werken volgens de principes van de Omgevingswet. Een mooi voorbeeld hiervan is de herinrichting van de Deventerweg in Zutphen. In dit project gaan wij met de bewoners en omwonenden van de weg het gesprek aan over hoe zij de herinrichting voor zich zien. Hun ideeën, mits passend binnen de kaders, worden in 3D-modellen uitgewerkt en weer besproken. Je merkt dat dit voor inwoners heel fijn werkt. Uiteindelijk komen we zo tot een gedragen herinrichting. Waarbij de mensen ook weten waarom sommige dingen niet kunnen.

Oefenen met de raad
Een steeds grotere groep ambtenaren uit verschillende disciplines is actief bezig met de invoering van de Omgevingswet. In dit proces wordt ook de gemeenteraad betrokken. Er is een raadswerkgroep ingesteld en aan de hand van de pilots wordt het gesprek aangegaan over de impact van de wet op de rol van de gemeenteraad. Het is belangrijk om nu al breed op verschillende plekken de dialoog aan te gaan, omdat het een ingewikkeld proces is.

Dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2021 geeft ons in Zutphen de ruimte om de organisatie optimaal voor te bereiden. Organisatiebreed hebben wij de afgelopen jaren al mooie stappen gezet. Een traject als ‘Zutphen Vooruit’, gericht op het verbeteren van klantgericht werken en werken van buiten naar binnen, heeft hieraan sterk bijgedragen. Het sluit naadloos aan bij de manier van werken die nu met de Omgevingswet wordt beoogd. Als wethouder ben ik trots als ik zie dat wij nu aan de hand van bijvoorbeeld een omgevingsplan nieuwe stappen zetten in het klantgericht werken. Samen bepalen we de kwaliteit in Zutphen.

Wethouder Coby Pennings

Bron: Gemeente Zutphen
Vispoorthaven
Bron: Gemeente Zutphen
Wonen aan de IJssel
Bron: Gemeente Zutphen
Stadsgezicht
Bron: Gemeente Zutphen
Wethouder Coby Pennings