Afbeelding: Kajsa_Ollongren

Omgevingswet (weer) uitgesteld

11 juni 2020

Sinds 20 mei j.l. is bekend dat de Omgevingswet voor de 3e keer wordt uitgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer noemde minister Ollongren 1 januari 2022 als nieuwe ingangsdatum. Belangrijkste reden voor dit uitstel was de vertraagde oplevering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De coronacrisis vormde de laatste druppel. Het extra jaar moet ruimte geven om de ruimtelijke regelgeving af te ronden, gemeenten aan te sluiten op een werkend DSO en een zorgvuldige voorbereiding op de nieuwe wetgeving mogelijk te maken. Dat is ook het standpunt van VNG, IPO en Unie van Waterschappen, die tevreden zijn over het uitstel.
Gevolg van dit uitstel is ook dat gemeenten meer tijd hebben om een besluit te nemen over de ‘gemeentelijke adviescommissie’ onder de Omgevingswet.

In de nieuwsbrief van maart jl. deden we verslag van het rondetafelgesprek dat we in februari hadden georganiseerd. Thema was de ‘Gemeentelijke Adviescommissie onder de Omgevingswet’ en de ‘Handreiking adviesstelsel Omgevingswet’ van o.a. VNG, FRK en RCE.
Naar verwachting zal in juli overigens ook deel 2 van de Handreiking verschijnen. Dit is een model-verordening, die men dan kan omvormen naar lokaal Gelders maatwerk.

Het rondetafelgesprek moest de opmaat vormen naar een overlegtraject met onze adviesgemeenten, over de opzet en samenstelling van nieuwe commissies. Met het doel dat deze  meteen vanaf 1 januari 2021 operationeel konden zijn. Gemeenten moeten op grond van art. 17.9 vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet een besluit nemen over de ‘gemeentelijke adviescommissie’. De commissie valt namelijk niet onder de overgangsregelgeving (Invoeringswet en Bruidsschat). Het Gelders Genootschap heeft hier eind februari een brief over gestuurd aan alle colleges van B&W.

Nu de startdatum van de Omgevingswet is verschoven, is daarmee de noodzaak verdwenen om nog dit jaar een instellingsbesluit te nemen over de commissie. Niettemin is ons advies om toch spoedig een instellingstraject te starten, gezien de tijd die nodig is voor een zorgvuldige besluitvorming.
De bedoeling was om hier in de afgelopen maanden met onze adviesgemeenten over in gesprek te gaan, maar de coronacrisis maakte dat vrijwel onmogelijk. Voor ons reden om alvast een telefonische ronde langs gemeenten te doen. Na de zomer neemt het Gelders Genootschap alsnog contact op met de adviesgemeenten om nadere afspraken te maken.