Afbeelding: Stevenskerk Nijmegen

Het Gelders Genootschap werkt aan het opstellen van bouwstenen voor een provinciale kerkenvisie

11augustus 2020

Veel gemeenten in Nederland werken op dit moment aan het opstellen van gemeentelijke kerkenvisies. Hiervoor heeft minister Ingrid van Engelshoven geld beschikbaar gesteld in haar beleidsbrief ‘Erfgoed telt’. Ook een groeiend aantal Gelderse gemeenten heeft hiervoor subsidie gekregen.

Gelderse Visie
Het religieus erfgoed in Gelderland heeft ook al jaren de aandacht van de provincie Gelderland. In het laatste coalitieakkoord “Samen voor Gelderland” is de volgende ambitie geformuleerd voor deze collegeperiode: “Samen met gemeenten en overige partners kijken naar de bestemming van vrijkomend maatschappelijk vastgoed, waaronder kerken. Dit om in het verlengde van het pilotproject van het ministerie van OCW te komen tot een integrale kerkenvisie.” De Provincie heeft besloten om een Gelderse Visie op het kerkelijk erfgoed op te stellen. De reden hiervoor is dat kerkelijk erfgoed niet alleen vanwege haar aard en ontstaansgeschiedenis bijzonder is, maar ook vanwege de huidige uitdagingen als gevolg van dreigende leegstand. Deze uitdagingen kunnen als problematiek gezien worden, maar ook als kans om nieuwe initiatieven de ruimte te geven en de ambities van het coalitieakkoord waar te maken. Hiervoor is het van belang om de Staten inzicht te geven in de huidige opgaven en de context rondom het religieus erfgoed in Gelderland. Hiermee kunnen de doelen en ambities van het provinciale beleid ten aanzien van monumentale kerken geformuleerd worden. Het voorgaande zal vorm krijgen in een adviesrapport waarin zowel de huidige context als aanbevelingen voor de toekomst staan. 

Doelen
De inhoud van het adviesrapport zal bestaan uit verschillende onderdelen waarin aan twee doelen wordt voldaan. Het eerste doel, inzicht in de (maatschappelijke) context, zorgt ervoor dat er ook aan het tweede doel, aanbevelingen voor de toekomst, kan worden voldaan. De context en aanbevelingen zullen dienen als bouwstenen voor een provinciale kerkenvisie welke door de provincie zelf zal worden opgesteld.
Deze opdracht zorgt er ook voor dat het Genootschap de situatie rondom het religieus erfgoed in Gelderland nog beter in beeld krijgt, om zodoende nog beter te kunnen meedenken in de ontwikkeling van gemeentelijke kerkenvisies.