Afbeelding: wie
Bob Nederveen, Hoofd afdeling Leefomgeving

Gennep en de omgevingswet

25 september 2017

Van belemmeringen naar uitdagingen en kansen
De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Daarmee verschuift het accent van de inhoud naar het proces waarin plannen en initiatieven tot stand komen. Van ons als gemeente vraagt dat om een andere blik op ruimtelijke initiatieven: meer denken vanuit mogelijkheden en minder in beperkingen. Het ‘nee tenzij …’ wordt ‘ja mits…’ Bestuurders en ambtenaren zijn niet langer toetsers, maar worden partners van initiatiefnemers.

Integraal vanaf de start
Om invulling te geven aan die nieuwe rol gaat gemeente Gennep zich nog meer dan voorheen richten op integraal werken. We gaan aan de slag met één visie en één plan, die de gehele fysieke leefomgeving omvatten. Losse onderdelen bekijken we in onderlinge samenhang, ontwikkelingen brengen we met elkaar in verband. Onze zogeheten Regiekamer toetst nu nog de integraliteit van ruimtelijke initiatieven aan de achterkant. Met de omgevingsvisie brengen we die integrale kijk naar de voorkant van het proces.
Dat vraagt van onze medewerkers ruimtelijke ordening dat ze intensief samenwerken met specialisten op het gebied van water, milieu, verkeer , duurzaamheid, natuur en het sociale domein. Maar ook het betrekken van inwoners, bijvoorbeeld via co-creatie, en het bestuur is essentieel.
We moeten elkaars taal leren spreken met als doel: niet meer in  belemmeringen denken, maar uitdagingen en kansen ontdekken.

Open houding
Om de gewenste cultuuromslag in gang te zetten, heeft de provincie Limburg een leertraject georganiseerd, Expeditie Ruimte. Daarin wordt zowel gewerkt aan houding en gedrag als aan inhoudelijke kennis van ruimtelijke werkvelden. Enkele medewerkers en bestuurders van onze gemeente hebben dit traject met veel enthousiasme gevolgd. Intussen zijn we in onze eigen organisatie gestart met het programma ‘De gemeente dat ben ik’. De essentie van dit cultuurveranderingstraject is: met oog voor elkaar en een open houding kijken naar je werk en de veranderende samenleving.

Positieve energie
De Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende omgevingsvisie bieden ons de kans om de ruimtelijke ordening en omgevingskwaliteit terug te brengen bij de inwoners. We zetten ons in om er een ‘feest’ van te maken voor inwoners , ondernemers, verenigingen, dorpsraden en andere betrokkenen. De positieve energie die daardoor ontstaat, benutten we om de vereiste cultuurverandering en participatie vorm te geven. Een uitdaging die wij met veel enthousiasme en vertrouwen aangaan!

Van belemmeringen naar kansen

Markt 2
Markt
Gennepse Proeverij 2
Gennepse Proeverij
_J3A5786
De keramiekmuur
wie
Bob Nederveen, hoofd afdeling leefomgeving