Afbeelding: plaatje bij ergoed telt

Erfgoed Telt!

26 september 2018

Op dinsdag 11 september vond in de Tweede Kamer het plenaire debat met minister Ingrid van Engelshoven (OCW) plaats over haar beleidsbrief Erfgoed Telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving die op 22 juni 2018 verscheen. In deze brief is het erfgoedbeleid voor de komende drie jaar uitgewerkt.

De pijlers van Erfgoed Telt zijn
• instandhouding van erfgoed
• het erfgoed in onze leefomgeving
• de verbindende kracht van erfgoed

Tijdens het debat stelden D66, VVD, CDA, PvdA, PVV, CU, GL, SP en SGP vragen aan de minister. Deze vragen gingen onder andere over de fiscale aftrek en de voorgestelde nieuwe subsidieregeling, over betwist erfgoed, over kerkinterieurs en over archeologie.
De vrees bestond dat het debat voornamelijk over de fiscale aftrek zou gaan, hetgeen gelukkig meeviel, zodat er ook voldoende aandacht aan de andere beleidsvoornemens werd gegeven. Het financieel instrumentarium is weliswaar een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid, maar de andere verworvenheden in de beleidsbrief zijn evenzeer belangrijk. Tijdens het debat heeft minister Van Engelshoven overigens aangegeven dat nog eens 5 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de omzetting van de fiscale aftrek naar subsidie. Klik hier voor het complete verslag van het debat.

Er zijn tijdens dit debat 11 moties ingediend, welke op donderdag 13 september in stemming zijn gebracht. Zeven moties zijn aangenomen, 3 zijn afgewezen en 1 is aangehouden.
Een overzicht van de moties en de stemmingsuitslagen zijn terug te vinden via deze link.

Het Gelders Genootschap maakt deel uit van het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed.
In een brief van 29 augustus aan minister Van Engelshoven hebben de steunpunten aangegeven dat zij met name graag een bijdrage leveren aan de uitwerking van de volgende beleidsvoornemens:
• De investering in religieus erfgoed (herbestemmingsonderzoeken, kerkenvisies, restauraties); instandhouding en restauraties van grote monumenten; opleidingen en vakmanschap; duurzaamheid en Joods erfgoed.
• Versterking van de bijdrage van erfgoed aan veranderingen in onze leefomgeving te versterken (energietransitie, klimaatadaptie, nieuwbouw, infrastructuur) te versterken voor onder andere gemeenten.
• Duurzaamheidsprojecten bij specifieke groepen monumenten, zoals kerken, agrarisch erfgoed en hofjes.
• Uitbreiding van de ondersteuning van gemeenten op het gebied van kennis en kunde door de RCE, maar ook door provinciale steunpunten voor monumenten, door de Erfgoedacademie en door kennisinstellingen.

Het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed heeft ook aangegeven dat met name het prioriteit geven aan de uitbreiding van de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van hun erfgoedbeleid van harte wordt ondersteund en dat het Netwerk graag met het Ministerie en de andere partners in het veld in overleg gaat om uitwerking te geven aan dit beleidsvoornemen.

In het Gelderse denkt het Gelders Genootschap graag met u mee over de wijze waarop u als gemeente op een goede manier kunt inspelen op de verworvenheden van deze beleidsbrief, zoals bijvoorbeeld de kerkvisies, duurzaamheid en de grotere aandacht voor het groene erfgoed en de interieurs!