Afbeelding: BIO vakantieoord Arnhem 1

Aanvragen subsidie Haalbaarheidsonderzoek geopend

25 oktober 2021

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verstrekt al enige jaren subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken aan leegstaande niet-woonhuismonumenten. Dankzij deze subsidie zijn inmiddels al vele herbestemmingen van een solide basis voorzien.  Net als in de voorgaande jaren kunnen subsidieaanvragen in het kader van deze regeling van 1 oktober t/m 30 november worden ingediend. 
Sinds afgelopen jaar kan in combinatie met het haalbaarheidsonderzoek ook subsidie aangevraagd worden voor een verduurzamingsonderzoek. (meer informatie)

Het reduceren van het energieverbruik is één van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving in de komende decennia. Ook de monumentensector wil komen tot een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 als gemiddelde voor het gehele monumentenbestand. Onderzoek aan bijna 100 monumenten in Gelderland door Gelders Genootschap en Dijkoraad (voorheen Huis en Erfgoed Collectief) toont aan dat dit een realistische ambitie is. Maatwerk per monument is hierbij de sleutel! (meer informatie

Wij zijn op zoek naar leegstaande objecten/complexen die gebaat zijn bij een haalbaarheidsonderzoek, en vragen jullie hulp. Als betrokkenen bij het erfgoed hebben jullie wellicht goed zicht op leegstand bij monumentale panden in jullie omgeving. Gelders Genootschap gaat graag in overleg met eigenaren, belanghebbenden en de gemeente over de mogelijkheden van een dergelijk onderzoek en verzorgt desgewenst  het gehele traject, van subsidieaanvraag tot uitvoering van het onderzoek. De regeling staat open voor zowel monumentale als niet-monumentale objecten. De enige voorwaarde is dat de gemeente het object cultuurhistorisch waardevol vindt. 

Het haalbaarheidsonderzoek, zoals uitgevoerd door Gelders Genootschap in samenwerking met Dijkoraad, geeft een goed beeld van de kansen, beperkingen, kosten, rendementen en risico’s van herbestemming en verduurzaming. Het onderzoek kent een aantal vaste onderdelen, zoals een cultuurhistorische waardenstelling, een bouwtechnische inspectie, en een financiële doorrekening van de nieuwe functies. Tegelijkertijd wordt - op de opgave afgestemd - maatwerk geleverd, bijvoorbeeld met een verkenning van de verduurzamingsmogelijkheden of een marktonderzoek.
Vanwege onze brede expertise is het mogelijk om een zo passend mogelijk onderzoek uit te voeren, dat daadwerkelijk bijdraagt aan een duurzame toekomst van het gebouw. (meer informatie)
Wil je projecten aandragen of heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Heidy Bos.