Kwaliteitskader Park Lingezegen

Kwaliteitskader bebouwing Park Lingezegen

Gelders Genootschap heeft van het projectbureau Park Lingezegen de opdracht gekregen om een Kwaliteitskader op te stellen waaraan alle te realiseren bebouwing in het park moet voldoen. Het gaat om nieuwbouw van agrarische complexen, functieverandering, nieuwe landgoederen en de inrichting van tuinen en erven. Uitgangspunt is een inspirerend kader dat ruimte biedt voor innovatie en creativiteit. Heldere principes en criteria geven richting aan en bieden houvast bij bouwinitiatieven.

Park Lingezegen is een landschapspark in ontwikkeling van 1500 ha. tussen Arnhem-Zuid, Elst, Bemmel en Nijmegen-Noord. Het is een waterrijke omgeving met landgoederen en agrarische bedrijven. Het park dient in de nabije toekomst als direct uitloopgebied voor mens, water, landbouw en natuur. Onlangs zijn de bestemmingsplannen voor het grondgebied van het park vastgesteld. In totaal zijn er vijf deelgebieden met elk een eigen thema: De Park, Het Waterrijk, De Buitens, Het Landbouwland en De Woerdt.